Har du KOL?

Vi söker personer över 40 år med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) till en klinisk studie.

Syftet är att undersöka om behandling med läkemedlet metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL minskar risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.

Studien pågår i drygt ett år då du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Totalt innefattar studien 3 klinikbesök och 1 telefonkontakt. Besöken i studien är kostnadsfria.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta i studien, eller om du vill ha mer information kan du fylla i formuläret nedan eller ringa 08- 123 498 61.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Bronchiole kontakt